1. Dochód Narodowy
  Wielkość ta obrazuje:
  Skalę gospodarki (ważną rzeczą jest jak duża jest gospodarka) – wielkość absolutna
  Tempo wzrostu dochodu (pokazuje jak szybko się rozwija gospodarka)
  Skala tempa wzrostu

  PIENIĄDZ
  Wszelka wymiana działalności gospodarczej odbywa się przez pieniądz. Jeżeli będzie więcej pieniądza to będzie inflacja a jeżeli będzie mniej pieniądza to będzie deflacja.

  STOPA PROCENTOWA
  Są trzy obszary stóp procentowych:
  To, co następuje na styku systemu bankowego i klienta banku
  W systemie międzybankowym, między bankami komercyjnymi (mogą między sobą sprzedawać i kupować)
  Relacje stopy procentowej między bankami centralnymi a komercyjnymi
  Nas interesuje ten obszar na styku systemu bankowego i klienta
  Stopa procentowa = cena pozyskania kapitału
  Stopa procentowa realna różni się od nominalnej stopą inflacji.
  Stopa nominalna = 10%
  Stopa realna = 5% bo stopa inflacji = 5%
  Jest to ważne bo stopa realna decyduje o przepływach kapitału.
  My mówimy o stopie procentowej realnej.

  POPYT KONSUMPCYJNY
  Polega na tym, że jak duża ilość środków w PKB zostanie skierowana na konsumpcję a ile zostanie zaoszczędzone.

  POPYT INWESTYCYJNY
  Czy przedsiębiorca (inwestor) chce czy nie inwestować
  Inwestycje jest to wynik popytu inwestycyjnego

  POSTULOWANA STOPA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI
  Składa się z dwóch elementów:
   e = r +L
  L - (alfa) stopa ryzyka
  tzn. przy jakiej e nastąpi popyt inwestycyjny (przy ilu procentach)
  L - jest po to, bo jak zainwestuje wszystko może to stracić, a tak ma jakąś rezerwę
  Ryzyko określa inwestor.
  L zależy od trzech rodzajów bezpieczeństwa:
  ekonomicznego – chodzi o to czy gospodarka jest stabilna
  politycznego – stabilność polityczna, jak poszczególne opcje polityczne są ustosunkowane do polityki (pewność inwestowania)
  społeczne – system gospodarki kapitalistycznej nie rozwiązał sprawy podziału nadwyżki między przedsiębiorców a pracujących. Związki zawodowe są wytworem gospodarki kapitalistycznej. Wraz z rozwojem gospodarki związki zawodowe stają się wentylem bezpieczeństwa.

  Dlaczego nie wystarczy brać tylko pod uwagę r? Dla tego, bo inwestorzy nie opierają się tylko na zmianie r.

   

  Jak te sześć wielkości jest ze sobą powiązanych ?
  Równania funkcyjne:
  Funkcja preferencji płynności
  r = f (Y,M.)
  Y, M. wpływają na r. Zmiana Y i M. powoduje zmianę w r.
  Funkcja konsumpcji
  C = f (Y, r)
  C – popyt konsumpcyjny
  Funkcja inwestycji
  I = f (C, e)
  I – popyt inwestycyjny
  Wielkość I (strumień środków stanowiących I) wyznacza C i e

  Wszystkie te wielkości znalazły się w tych równaniach.

  Suma procentowa w pierwszym równaniu r (wielkość poszukiwana) jest w następnym równaniu jako zmienna niezależna. Zmienna r w drugim równaniu wpływa na C.

  Natomiast wielkość C w drugim równaniu jest wielkością poszukiwaną natomiast w równaniu trzecim jest wielkością wyznaczającą I.

  Z układu wynika, że zmiana jednej wielkości powoduje zmianę wszystkich wielkości.

  We wszystkich równaniach występuje jako zmienna niezależna r. Co oznacza, że r w gospodarce kapitalistycznej odgrywa dużą rolę, dlatego, że jest to cena kapitału.

  Są dwie wielkości, o których nic nie wiemy: Y, M. nie wiemy jakie funkcje odgrywają.
  M. – wielkość, która jest związana z interwencjonalizmem państwa; jest to zmienna decyzyjna (ktoś podejmuje decyzje czy ma ona być większa czy mniejsza)

  Zdynamizowany model Kaleckiego
  Yn = C n-1 + I n-1
  Jeżeli poszukujemy Y n musimy wiedzieć jakie było C i I w okresie poprzednim. Na koniec roku mamy nowe Y na skutek działalności w danym roku.