1. Kryteria Oceny Systemu Podatkowego

  Źródła finansowania deficytu budżetowego. Różnica pomiędzy wydatkową stroną budżetu.
  Kwestia wielkości budżetu podatkowego. Jakie koszty trzeba ponieść żeby sfinansować deficyt. W jaki sposób obciąży to budżet państwa. Deficyt wpływa na wielkość długu publicznego, który musi być spłacony w wydatkach sztywnych. 
  Źródła finansowania:

  1. pożyczki i kredyty zaciągane w banku centralnym !?
  2. pożyczki i kredyty zaciągane w krajowych bankach komercyjnych
  3. pożyczki i kredyty zaciągane w zagranicznych bankach komercyjnych
  4. zadłużenie się ludności
  5. fundusze ubezpieczeniowe
  6. kredytowanie przez wielkie korporacje przemysłowe

  W jaki sposób ułożyć strukturę ? minimalizacja kosztów sfinansowania długu, zapewnienie płynności budżetu państwa.
  Ad 1. Czegoś takiego u nas nie ma. Ta możliwość była do 1997 r. Być może kiedyś to będzie. Do 1997 r. było. W tym roku powstała ustawa, która ograniczyła uprawnienie prezesa banku centralnego a powstała rada polityki pieniężnej składająca się z 9 członków. Przewodniczący to prezes Narodowego Banku Centralnego. Rada podejmuje decyzje większością głosów. Zadaniem rady jest dbałość o równowagę pieniądza. Interesują się oni inflacją, wysokością złotówki, narzędziem ich jest stopa procentowa. Chodziło o zdyscyplinowanie ministra finansów. Rząd nakłania radę od obniżenia stóp procentowych. Przyczynia się to do wzrostu kursu walutowego. Politykę państwa tworzy sejm i senat. Realizować ma ją rząd, sejm ma obowiązek oceny czy polityka rządu realizuje politykę państwa, kontroluje to Najwyższa Izba Kontroli i bank centralny. Do obowiązku Rady Polityki Pieniężnej należy walka z inflacją.
  Ad 2 i 3.  Są to kredyty krótkookresowe, mają na celu zapewnienie płynności budżetu państwa.
  Ad 4.  Chodzi o obligacje skarbowe. Jest zapisane ile obligacji Skarb Państwa może emitować. Inne obligacje mające charakter restrukturyzacji emitowane dla określonych osób nie mają nic wspólnego z budżetem państwa
  Ad 5. Są 2 sektory. Bankowy i ubezpieczeniowy. Od kilku lat łączą się. Ubezpieczenia gospodarcze np. OC. Każde towarzystwo gromadzi środki, sprzedaje polisy, jednocześnie wypłaca odszkodowanie. Dwa piony: eksploatacyjny - sprzedaż, pokrywanie szkód. Drugi zarządzanie kapitałem. Ubezpieczenie musi mieć płynność finansową, kapitał trzeba gdzeiś trzymać np. na lokatach , obligacjach itp. Dla budżetu państwa to bardzo ważne, ponieważ lokując w budżecie mają 100 % płynności. Kapitał ubezpieczeniowy jest bardzo niebezpieczny ponieważ ponosząc straty w działalności ubezpieczeniowej a bardzo duży zysk w działalności kapitałowej co przynosi im bardzo duży zysk. Margines wypłacalności - gdyby wszystkie polisy trzeba by było wypłacić jednocześnie to jaki procent będzie w stanie wypłacić.   Dla systemu ubezpieczeniowego jest to ważna rzecz bo nie musi rozszerzać swoich sieci ponieważ może sprzedawać swoje polisy w bankach. Dla banku wszystkie wypłaty odbywają się przez ten bank. Bank zastrzega sobie, że większość lokat będzie zakładana w tym banku. Wzbogaca to asortyment usług dla banku tworzenie usług bankowo - ubezpieczeniowych.
  Ad 6. Finansowanie przez wielkie korporacje przemysłowe. 

   

   

  Funkcja i rola systemu bankowego jako element współdziałający z budżetem państwa.
  Wysokie stopy procentowe hamują wzrost gospodarczy. Związek między budżetem a działalnością NBC. Przed przystąpieniem do planowania budżetu trzeba wziąć pod uwagę czynniki makroekonomiczne:

  • storę inflacji;
  • wysokość kursu walutowego ( 4,25 )
  • saldo na rachunku obrotów z zagranicą ( bilans płatniczy )

  wydatki sztywne - ich ilość jest zależna od wysokości kursu walutowego.
  Przy planowaniu budżetu trzeba przyjąć założenia realistyczne do wykonania. Rada Polityki Pieniężnej ma obowiązek skonsultowania założeń makroekonomicznych.
  Ważną rolę odgrywają banki komercyjne, które podlegają NBC:

  1. systemy oparte o model Brytyjski. Konstrukcja: Bank Centralny otoczony jest " wiankiem" banków komercyjnych. Nie ma on jako podstawową funkcję - komercję. Ma on oddziaływać na banki komercyjne. Banki Komercyjne są bankami prywatnymi - nie państwowymi, ponieważ chcąc działać w systemie bankowym należy wnieść odpowiedni kapitał. PKO, BGŻ, Bank Pocztowy, Bank Gospodarstwa Krajowego                                                  

  banki komercyjne posiadające jakiś wkład państwa.
  Bank Ministra Skarbów:

  • kredyty stypendialne
  • bank ten obsługuje linię kredytów z wniosku Ministra.
  • Może zostać podpisana umowa o współpracę z bankami komercyjnymi.
  • Powołany w okresie przedwojennym.